Friday, October 23, 2009

Sejarah IPGM

Sejarah latihan keguruan negara bermula apabila Maktab Guru Melayu Singapura bertempat di Istana Lama Sultan Johor, Teluk Belanga, Singapura ditubuhkan pada tahun 1878. Pada tahun 1900, Maktab Melayu Melaka pula ditubuhkan dengan kemasukan 24 orang guru pelatih.

Maktab-maktab perguruan mempunyai pengalaman lebih 80 tahun dalam bidang latihan perguruan. Pengalaman yan begitu luas membantu maktab-maktab perguruan membina dan membangunkan kapasiti dari aspek kompetensi profesional sumber manusia dan infrastruktur.

Penawaran program bermula pada peringkat sijil perguruan. Pada tahun 1996, Maktab-maktab Perguruan mula menerima pelajar di peringkat diploma perguruan. Pada 13 Julai 2005, Mesyuarat Jemaah Menteri telah meluluskan memorandum menaik taraf Maktab Perguruan kepada Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia yang boleh menganugerahkan ijazah melalui Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP).

Guru Cemerlang

“Guru Cemerlang ialah guru yang mempunyai pengetahuan, kemahiran, dan kepakaran yang tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Guru Cemerlang juga sentiasa berdedikasi dan bermotivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang cemerlang secara berterusan.” - Buku Terma Rujukan konsep Guru Cemerlang

Pengetua, Penolong Pengetua, Guru Besar dan Pegawai Pendidikan.

Jawatan-jawatan yang dinyatakan tadi merupakan antara jawatan yang tertinggi dalam bidang perguruan. Kenaikan pangkat dalam bidang perguruan cenderung untuk menjauhkan guru daripada melibatkan diri dalam pengajaran di bilik darjah.

Secara tidak langsung, bidang perguruan kehilangan guru-guru yang pakar dan berdedikasi dalam bidang masing-masing apabila mereka dinaikkan pangkat.

Menyedari hakikat tersebut, kenaikan pangkat Guru Cemerlang diperkenalkan mulai 1993 sebagai peluang kenaikan pangkat yang lebih baik bagi guru gemilang yang tidak meninggalkan bilik darjah.

Objektif kenaikan pangkat Guru Cemerlang
  • Memberi pengiktirafan kepada guru yang cemerlang dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan masing-masing.
  • Meningkatkan pencapaian kualiti pengajaran dan pembelajaran (P&P).
  • Menjadikan Guru Cemerlang role model kepada guru lain.
  • Meningkatkan motivasi guru.
  • Meningkatkan kecemerlangan sekolah dengan berkongsi pengalaman dan kemahiran Guru Cemerlang.
  • Memperluaskan peluang kenaikan pangkat dalam perkhidmatan pelajaran.
  • Membolehkan guru dinaikkan pangkat tanpa perlu meninggalkan tugas mengajar atau bertukar ke jawatan pentadbiran.
  • Menyediakan peluang untuk guru naik pangkat ke gred yang lebih tinggi secara laluan laju (fast track), khas Untuk Penyandang (KUP).

Makluman: Kursus Perguruan Lepas Ijazah Ambilan 2010 Tidak Diiklankan


Makluman: Pengambilan Calon Guru Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI-SR) Mode Sepenuh Masa bagi ambilan Januari 2010 adalah tidak diiklankan. Pemilihan calon guru adalah berdasarkan calon simpanan yang memohon bagi KPLI-SR Ambilan Khas Jun 2009.

Usaha-usaha yang telah diambil oleh Kerajaan untuk mewujudkan perpaduan kaum melalui bidang pendidikan sejak merdeka.

Definisi perpaduan
Perpaduan boleh diertikan sebagai satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan tanah air.

Usaha-usaha yang telah diambil oleh Kerajaan untuk mewujudkan perpaduan kaum melalui bidang pendidikan sejak merdeka.
Corak pemerintahan penjajah telah menyebabkan wujudnya masyarakat majmuk. Jika keadaan ini dibiarkan berterusan, jurang akan semakin luas dan akan boleh menimbulkan timbulnya ketegangan antara kaum. Oleh itu kerajaan telah mengambil beberapa langkah untuk mewujudkan perpaduan melalui bidang pendidikan. Antara usaha-usaha dan langkah-langkah yang diambil ialah membentuk sebuah jawatankuasa pendidikan untuk mengkaji Dasar Pendidikan Kebangsaan yang diterima oleh semua rakyat.

Penyata Razak
Menteri Pelajaran ketika itu Y.B. Dato' Tun Abdul Razak Hussein menubuhkan Jawatankuasa Pelajaran dan mengesyorkan beberapa perubahan dalam sistem pendidikan dan laporan ini dikenali sebagai Penyata Razak (1956). Penyata ini menekankan perpaduan kaum dan penghasilan tenaga.
Penyata Razak ini memberi garis panduan tentang dasar pelajaran yang dicadangkan dan ia diterbitkan pada bulan April 1956.Cadangan-cadangan dalam penyata tersebut telah dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957. Antara cadangannya ialah:
a) Mewujudkan dua jenis sekolah rendah iaitu Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRK) dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRJK).
b) SRK menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dengan Bahasa Inggeris wajib dipelajari. SRJK pula menggunakan bahasa Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar dengan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris wajib dipelajari.
c) Murid-murid berketurunan cina dan India dibenarkan mempelajari bahasa ibunda masing-masing, jika terdapat sekurang-kurangnya 15 orang murid yang mempelajari bahasa tersebut.
d) Mengadakan peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran dan Sijil Pelajaran Persekutuan bagi tingkatan tiga dan tingkatan lima yang akan diambil oleh semua murid sekolah menengah.
e) Satu Lembaga Pelajaran Tempatan akan ditubuhkan yang bertanggungjawab ke atas pelajaran rendah dan pertukangan.
Tujuan Penyata Razak pula adalah untuk:
a) Menjadikan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan, bahasa perpaduan dan bahasa pengantar di sekolah
b) Mengeratkan perpaduan antara kaum Melayu, Cina dan India sebagai satu rumpun bangsa di Tanah Melayu
c) Mengembangkan sistem pendidikan agar jurang perbezaan antara kaum dapat dikurangkan.
d) Menyediakan kemudahan pendidikan yang mencukupi untuk melahirkan masyarakat yang berdisplin, terlatih, liberal dan progresif.
e) Mewujudkan sistem pengurusan pendidikan yang lebih cekap dan berkesan
f) Mewujudkan masyarakat yang bertoleransi, berdisplin, terlatih , lieral dan progresif
g) Memenuhi keperluan negara yang merdeka dan memperkembangkan sistem pendidikan
Pada tahun 1959, satu Jawatankuasa Penyemak Pelajaran ditubuhkanuntuk mengkaji semula pelaksanaan system pelajaran yang dicadangkan oleh Laporan Razak. Kajian ini dilakukan kerana beberapa bantahan dibuat terhadap pelaksanaan Penyata Razak.

Laporan Rahman Talib (1960)
Di antara beberapa perubahan dan pindaan yang dibuat dari Laporan Razak yang dikenali dengan Laporan Rahman Talib ialah:
a) Pelajaran di sekolah rendah adalah percuma.
b) Sekolah rendah menjadi sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan.
c) Sekolah pelajaran lanjutan merupakan persekolahan hingga umur 15 tahun.
d) Murid naik darjah secara automatik.
e) Pelajaran agama Islam bagi murid-murid hendaklah sekurang-kurannya 15 orang.
f) Pendidikan akhlak dititikberatkan.
Selepas itu Sistem Pendidikan Anika Jurusan ditubuhkan pada 1965 bagi Sekolah Menengah Rendah menggantikan Sistem Pelajaran Lanjutan yang dihapuskan. Mata pelajaran aneka jurusan di sekolah menengah pada waktu itu ialah Seni Perusahaan, Sains Rumah tangga, Sains Pertanian dan Perdagangan.

Akta Pendidikan 1961
Walaupun hasrat dan tujuan Akta Pendidikan 1961 ini untuk menyatukan kaum yang ada di Malaysia ini, tetapi secara praktikalnya, sukar untuk mencapai matlamat itu memandangkan pola tempat tinggal yang berlainan. Misalnya orang Melayu tinggal di kampung-kampung dan pinggir pantai, kaum Cina tiggal di kawasan perlombongan dan kaum India di kawasan ladang-ladang getah. Dengan ini tentulah amat sukar untuk menyatukan mereka.
Selepas dari Laporan Rahman Talib 1960, muncul pula laporan-laporan seperti Laporan Hussein Onn (1971) dan Laporan Mahathir 1976. Kedua-dua Laporan ini adalah untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara yang sebelumnya berdasarkan Laporan Razak dan Laporan Rahman TalibLaporan Hussein Onn (1971)
Jawatankuasa laporan ini diketuai oleh Hussein Onn yang menjadi Menteri Pelajaran ketika itu.Tujuan utama Laporan ini selain dari untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara ketika itu, juga adalah untuk menyediakan pendidikan dasar bagi semua kanak-kanak dalam lingkungan umur bersekolah. Ini dapat ditampung dalam sekolah-sekolah aliran Melayu, Inggeris, Cina dan Tamil.
Ketika itu, di sekolah-sekola kerajaan dan bantuan kerajaan masih dijalankan dalam dua bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Menurut laporan ini:
"Sistem pendidikan kebangsaan direkabentuk untuk memenuhi keperluan negara dan mempertingkatkan pembangunan budaya, sosial. Ekonomi dan politik. Jadi mulai 1968 bahasa Melayu telah mula menggantikan bahasa Inggeris secara berperingkat-peringkat sebagai baasa pengantar di sekolah-sekolah aliran Inggeris.
Walaupun kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama sistem pendidikan negara, namun kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua turut dipelihara. Ini di atas rasa kesedaran bahawa bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa yang amat penting dan penguasaan bahasa itu boleh mempertingkatkan pembangunan negara.
Bahasa Inggeris adalah diwajibkan di semua sekolahh kerana kepentingannya dalam pendidikan tinggi ddan perdagangan dan juga hal- ehwal antarabangsa. Peringkat penguasaan bahasa Inggeris yang tinggi menjadi sasaran sistem pendidikan. Masa mengajar bahasa Inggeris ditambah dan guru-guru diberi latihan untuk hasil yang baik. Bahasa Inggeris terus menjadi bahasa kedua.

Laporan Mahathir (1985)
Pada bulan september 1974, kerajaan telah menubuhkan satu Jawatankuasa Kabinet yang dipengerusikan oleh Menteri Pelajaran dan Timbalan Perdana Menteri, Dr, Mahathir Mohamad. Laporan ini bertujuan untuk mengkaji semula matlamat-matlamat dan keberkesanan sistem pendidikan yang diamalkan sekarang, dengan tujuan memastikan keperluan tenaga manusia negara dipenuhi dalam jangka pendek dan jangka panjang di samping untuk memastikan sistem pendidikan ini memenuhi matlamat negara untuk melahirkan masyarakat yang bersatu, berdisiplin dan terlatih.
Tujuan laporan ini adalah sama dengan apa yang didapati dalam laporan Husein Onn. Matlamat utama tidak lain dan tidak bukan untuk menyatupadukan rakyat seperti yang terdapat dalam Akta Pendidikan 1961. Sebagai langkah utama alat perpaduan ialah pendidikan. Input penting dalam pendidikan ini ialah bahasa. Oleh itu aspek bahasa telah menjadi penekanan. Dalam Laporan ini matlamat pendidikan bahasa Malaysia (Bahasa Melayu) sebagai bahasa ilmu, bahasa komunikasi utama dan bahasa untuk menyatukan rakyat haruslah lengkap dan jelas supaya guru-guru mendapat gambaran yang sebenar sebagai panduan pengajaran harian mereka.
Dalam laporan ini kursus bahasa Malaysia dalam perkhidmatan kepada guru-guru harus dikaji semula dan penilaian terhadap keupayaan mereka yang telah mengikuti kursus tersebut harus dijalankan secepat mungkin. Kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tetap dijamin. Ada dua tujuan bahasa Inggeris diajar diinstitusi pendidikan pada waktu itu:
a) Untuk membolehkan murid-murid menggunakan bahasa tersebut dalam kerja dan aktivitinya.
b) Untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka untuk digunakan bagi tujuan pendidikan tinggi.

Akta Pendidikan 1996
Falsafah Pendidikan Negara dijadikan landasan Akta Pendidikan Kebangsaan yang digubal setelah mengambilkira pandangan dan aspirasi semua pihak. Dalam Akta Pendidikan, konsep sistem pendidikan kebangsaan dimantapkan dengan meliputi semua peringkat persekolahan dari peringkat pra sekolah hingga ke peringkat pendidikan tinggi, dan meliputi semua kategori sekolah, iaitu sekolah kerajaan , sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta.
Kedudukan Bahasa kebangsaan diperkukuhkan dengan memperuntukkannya sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Ini diperkuatkan lagi dengan menjadikan bahasa tersebut sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di semua sekolah dan institusi pendidikan.Kurikulum semua jenis dan kategori sekolah akan selaras dengan kehendak negara apabila Kurikulum Kebangsaan, yang diperuntukkan dalam Akta Pendididkan 1996 wajib diguna oleh semua pihak.Murid-murid dari semua jenis dan kategori sekolah akan disediakan untuk mengambil peperiksaan yang ditetapkan oleh kerajaan dan oleh itu akan memudahkan kita menggunakan penilaian atau pengukuran yang sama tentang pencapaian murid-murid dari sekolah-sekolah di negara kita.
Pendidikan Islam akan diperluaskan utnuk meliputi murid-murid Islam di semua kategori sekolah termasuk sekolah swasta dan diperkukuhkan dengan menjadi pelajaran tersebut sebagai salah satu daripada pelajaran teras di sekolah-sekolah.Dengan adanya peruntukan yang membolehkan Menteri Pendidikan menubuhkan dan menyenggara tadika, maka dari keluarga yang kurang berada di bandar-bandar, akan berpeluang mendapat pendidikan prasekolah yang menjadi asas yang baik bagi memulakan pendidikan rendah.
Mutu Program pendidikan di semua tadika juga akan dapat dipertingkatkan kerana tadika-tadika ini akan diwajibkan menggunakan Garis Panduan Kurikulum Prasekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan.Sejajar dengan penumpuan terhadap usaha membudayakan pendidikan sains dan teknologi, pendidikan teknik akan dipertingkatkan di sekolah menengah teknik dan politeknik. Akta Pendidikan 1996 memudahkan sekolah vokasional ditukartarafkan ke sekolah teknik, manakala politeknik boleh mengadakan program kerjasama dengan mana-mana institusi, perbadanan atau organisasi perindustrian untuk mengendalikan kursus teknik atau vokasional atau program latihan, termasuk program pertukaran. Politeknik juga boleh mengadakan program bekembar bagi kursus peringkat diploma dan ijazah dengan institusi-institusi pendidikan tinggi, sama ada dalam negeri atau luar negeri.
Pendidikan guru akan dapat diperrkukuhkan dengan adanya peruntukan yang membolehkan Kementerian Pendidikan mengadakan progam pendidikan guru bukan sahaja di peringkat sijil, tetapi juga di peringkat diploma dan ijazah, iaitu secara berkembar.Pendidikan swasta akan dapat berkembang secara lebih sistematik dengan adanya peruntukan yang spesifik bagi mengawal taraf pendidikan dan perjalanan institusi-institusi tersebut. Dalam pada itu, institusi pendidikan swasta juga boleh dikehendaki mengadakan pengajaran Bahasa Kebangsaan, Pengajian Malaysia dan Pendidikan Islam atau Moral untuk memupuk semangat cintakan negara dan nilai-nilai murni.Pendidikan khas akan diberi perhatian yang lebih dengan adanya peruntukan yang cukup bagi pendidikan tersebut.
Menyedari bahawa Malaysia adalah sebuah negara berbilang kaum, dan berdasarkan pemuafakatan politik yang telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin negara yang dahulu, Akta Pendidikan 1996 mengambilkira kepentingan semua kaum dengan cara mengekalkan status quo sekolah rendah jenis kebangsaan dan juga 60 buah sekolah Cina swasta. Di samping itu Unified Examination yang diambil oleh sekolah-sekolah ini serta lembaga pengelola sekolah conforming dan sekolah mission dikekalkan.Akta Pendidikan 1996 juga turut memperuntukkan pengajaran bahasa suku kaum di negara ini sekiranya didapati munasabah dan praktik diadakan. Kelas-kelas agama seperti bible classes tidak diperlukan mendaftar di bawah Akta Pendidikan 1996.

Laporan Jawatankuasa Kabinet, 1979
Laporan Jawatankuasa Kabinet, 1979, dibentuk adalah hasil daripada maklum balas dan laporan daripada Jawatankuasa Kabinet tahun 1974.
Pembentukan Jawatankuasa Kabinet tahun 1974, adalah kerana berlakunya peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969, pembentukan Rukunegara, 1970 dan pelancaran Dasar Ekonomi Baru, 1970. Peristiwa-peristiwa tersebut, telah mendorong kerajaan mengkaji semula dasar pendidikan kebangsaan sebelum ini yang kurang menitikberatkan perpaduan negara dan memajukan aspek sosial, ekonomi dan politik untuk membangunkan bangsa dan negara.
Laporan Jawatankuasa Kabinet, 1979, yang menitikberatkan aspek nilai hanya diistiharkan pada tahun 1998 dan dijelmakan secara rasmi melalui Falsafah Pendidikan Negara pada tahun 1988.Menurut Akta Pendidikan tahun 1996, Falsafah Pendidikan Negara tahun 1988, telah digantikan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan pada tahun 1996 Falsafah Pendidikan Kebangsaan, 1996, berbunyi “ Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruhdan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara”.
Selain itu, Laporan Jawatankuasa Kabinet, 1979 juga, telah menetapkan secara tersurat dan tersirat penentuan wajah dan jenis warganegara Malaysia yang perlu dibentuk melalui sistem pendidikan di Malaysia. Keperihatinan dan hasrat Jawatankuasa tersebut dirakamkan seperti berikut :“ Mereka bukan sahaja perlu cekap bahkan perlu boleh berfikir dan bertindak dengan baik sama ada secara sendiri mahu pun secara beramai-ramai dengan berpandukan punca-punca akhlak yang mulia. Tegasnya individu yang lahir dari sistem persekolahan negara perlu selaras dengan tujuan pembangunan kemanusiaan.
Ringkasnya, berdasarkan Laporan Jawatankuasa Kabinet, 1979, peranan pendidikan tidak lagi hanya ditumpukan kepada perpaduan negara dan pengeluaran sumber tenaga manusia, tetapi pendidikan turut ditumpukan kepada pembentukan keperibadian insan selaras dengan pembangunan kemanusiaan.
Falsafah Pendidikan Kebangsaan, 1996, telah menetapkan matlamat pendidikan negara dengan jelas, iaitu pendidikan ke arah melahirkan insan, masyarakat dan warganegara yang baik. Pada asasnya, insan baik yang hendak dilahirkan itu perlu memiliki yang ciri-ciri berikut :
a) Percaya dan patuh kepada tuhan.
b) Berilmu pengetahuan dan berketrampilan.
c) Berakhlak mulia.
d) Bertanggung jawab kepada diri, masyarakat, agama, bangsa dan negara.
e) Berbakti dan bersedia memberi sumbangan kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara.
Laporan Jawatankuasa Kabinet membuat kajian selama lima tahun dan diterbitkan pada tahun 1979. Laporan ini mencadangkan beberapa perubahan kepada system pendidikan kebangsaan. Antara cadangannya ialah:
a) Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang utama. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan matapelajaran wajib di sekolah-sekolah. Peluang untuk mempelajari bahasa Cina dan bahasa Tamil juga disediakan.
b) Mengadakan kurikulum dan system peperiksaan yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua sekolah.
c) Menyediakan peluang pendidikan asas selama Sembilan tahun, disamping meluaskan pendidikan teknik dan vokasional.
d) Memperkenalkan pendidikan rendah mengikut Kurikulum Baharu Sekolah Rendah (KBSR) yang berasaskan 3M iaitu menulis, membaca dan mengira.
e) Mempelbagaikan kemudahan pendidikan diperingkat universiti, terutama dalam bidang sastera gunaan dan sains gunaan serta menggalakkan kegiatan ko-kurikulum bagi memupuk disiplin seperti pasukan kadet tentera dan pengakap.

KESIMPULAN
Perpaduan merupakan perkara yang paling perlu dalam sesebuah Negara yang mempunyai masyarakat majmuk seperti Malaysia. Kemajmukan ini adalah satu ciri yang unik yang jarang dimiliki oleh Negara-negara lain. Apabila dalam keadaan masing-masing kaum bebas merencanakan aktiviti mereka masing-masing selagi ia tidak bercanggah dengan kepentingan nasional dan undang-undang. Kemajmukan ini akan dapat diolah sebagai suatu nilai tambah yang istimewa jika masyarakat Malaysia membuktikan semangat perpaduan yang jitu dan utuh.
Sumber: Internet

Wednesday, October 21, 2009

Makin hampir

Lama tak mencoretkan sesuatu disini.

Aku makin hari makin keletihan dan makin kemalasan. Interview SPP dan exam makin hampir. Tapi adui... malasnya nak membaca... badan pun asyik letih aje... dan asyik ngantuk aje bila pegang buku.....

Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku menghadapi semua ini. Dan semoga aku berjaya dalam Interview SPP dan juga exam.

Sepanjang minggu ini, anak kedua ku Ainnur Nadeea sedang menghadapi peperiksaan akhir tahun. Mama ucapkan selamat berjaya sayang...

Sunday, October 11, 2009

Antara tips temuduga SPP

Calon-calon akan dinilai dari aspek-aspek berikut :-

Cara Penyampaian/Berkomunikasi.

Kemahiran berhujah dan kemampuan menyampaikan buah fikiran dan maksud dengan rasional, logik, jelas, tepat dan padat adalah faktor utama ke arah kejayaan seseorang guru profesional. Adalah menjadi andaian asasi bahawa guru-guru terlatih adalah fasih, cekap dan terampil dalam menggunakan Bahasa Melayu. Oleh itu, calon-calon yang didapati tidak cekap dan tidak fasih dalam penggunaan Bahasa Melayu akan gagal dalam temuduga. Guru-guru yang tidak prihatin dalam pengucapan bahasanya sehingga selalu kabur atau memesongkan maksud yang hendak disampaikan akan diberi penilaian yang negatif. Perawakan Dan Penampilan Diri.

Calon-calon dikehendaki hadir temuduga dengan berpakaian kemas dan sopan. Calon-calon lelaki dikehendaki memakai baju kemeja berlengan panjang dan bertali leher, manakala calon-calon wanita memakai pakaian yang bersopan.

Pengetahuan Ikhtisas.

Adalah menjadi harapan Lembaga Temuduga bahawa guru-guru terlatih yang ditemuduga mempunyai pengetahuan yang wajar dan mempunyai kemahiran berbincang secara canggih (intelligent discussion) mengenai perkara-perkara berikut :-

a) Sejarah pembentukan dan perkembangan Sistem Pendidikan Negara dari segi dasar, pengurusan dan pentadbiran, sistem persekolahan, kurikulum dan sistem penilaian. Adalah diharapkan calon-calon telah membaca, mengkaji dan menerapkan fakta-fakta penting di dalam Penyata Razak (1956), Laporan Rahman Talib (1960), Akta pendidikan 1961 dan Laporan Kabinet mengenai perlaksanaan Dasar Pelajaran (1979);

b) Struktur dan sistem pengurusan dan pentadbiran negara pada peringkat pusat, negeri, daerah dan sekolah.

c) Falsafah Pendidikan Negara, khasnya dari segi perlaksanaannya di sekolah dan dalam bilik darjah.

d) Pengetahuan yang mendalam mengenai Dasar Pembangunan Negara/Wawasan 2020 dan hubungkaitnya dengan pendidikan dari segi falsafah dan amalannya.

e) Pengetahuan akademik yang wajar berkaitan dengan matapelajaran yang diajar opsyen/matapelajaran pengkhususan di institut/ maktab perguruan/ universiti.

f) metodologi dan perkaedahan matapelajaran yang diajar dengan tumpuan khas kepada aplikasinya di dalam bilik darjah.

g) Konsep, teori dan prinsip pedagogi dan psikologi dengan tumpuan khas kepada aplikasinya di dalam bilik darjah.

h) Falsafah dan konsep mengenai kurikulum dan perkembangan kurikulum dengan tumpuan khas kepada KBSR dan KBSM dan hubungkaitnya dengan matapelajaran yang diajar dan matapelajaran opsyen/pengkhususan di Institut/maktab perguruan/ universiti.


Pengetahuan Semasa/Am.

Pengetahuan semasa/am dikaitkan dengan aspek celik budaya. Celik Budaya diertikan sebagai kepekaan, keprihatinan dan daya ingin tahu terhadap alam persekitaran hidup dari segi fizikal, sosial, ekonomi, pentadbiran dan politik. Seseorang yang celik budaya mempunyai pengetahuan dan maklumat asas mengenai alam persekitarannya dan dapat berbincang secara canggih mengenainya dari berbagai-bagai sudut pandangan dan perspektif.

Laporan Nilaian Prestasi.

Laporan nilaian prestasi adalah juga diambilkira dalam pemilihan seseorang calon itu. Penilaian ini dibuat oleh Pegawai Penilai masing-masing dengan berpandukan kepada format borang yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Antara aspek-aspek yang dinilai ialah dengan memerhatikan guru berkenaan mengajar di dalam kelas atau membimbing murid-murid di dalam aktiviti-aktiviti ko-kurikulum.


CALON TIDAK DIPERAKU @ GAGAL

Lemah cara penyampaian/komunikasi
Lemah perawakan/sikap.
Lemah Pengetahuan Am.
Lemah Ikhtisas.
Lemah keseluruhan.

Jamuan Raya 2C

Tarikh : 8 October 2009

Menu Utama :
Bihun Tomyam
Nasi Impit
Lontong
Kuah Kacang
Sambal udang

Menu sampingan
Bubur kacang
Pelbagai jenis kek
Sagu mata
Cocktail
Tepung Pelita
Buah tembikai
Kuih muih
Kuih raya
Keropok dan kerepek
Dan lain-lain

Majlis ni memang best... makanan pun sedap-sedap. Macam biasa chef utama ialah Ila yang dibantu oleh Aien. Nozi juga menyumbangkan kuah kacang dan bubur kacang. Aku hanya menyumbangkan kek coklat... ada juga kek sarawak yang di buat oleh Ima (akak tak sempat nak merasanya). Juga tak ketinggalan nasi impit yang direbus oleh liza dan ani. Wati cam biasalah, cocktail nye yang kali ini macam-macam ada didalamnya. Peralatan pinggan mangkuk yang di sponsor oleh along dan k.ani. Dan semua makanan2 lain yang disediakan oleh semua pelajar 2 C (sorry kalau tak tersebut nama).

Terima kasih kawan-kawan atas kerjasama yang diberikan. Dan terima kasih kepada tetamu2 yang hadir.

Antara beberapa keping gambar yang sempat ditangkap...